Monier

Stogo tipas

Kliento duomenys

Kliento duomenys
Apie objektą

Palaikomi brėžinių tipai: .dwg, .pdf, .dxf, .jpeg, .jpg, .bmp, .png, .tiff
Maksimalus brėžinio dydis: 10MB

Teisinė informacija
Privatumo politika

1. Bendrosios nuostatos
1.1. Ši privatumo politika (toliau – Politika) aprašo BMI Lietuva, UAB, į. k. 111760112, buveinės adresas Laisvės pr. 3, Vilnius (toliau – mes) vykdomo asmens duomenų tvarkymo principus ir tvarką bei mūsų interneto svetainės www.cerpe.lt (toliau – Interneto svetainė), veikimo sąlygas.
1.2. Mes siekiame užtikrinti, kad mūsų klientai, Interneto svetainės lankytojai ir kiti asmenys, kurių asmens duomenis tvarkome, visiškai pasitikėtų mūsų paslaugomis bei būtų skaidriai informuoti apie tai, kaip mes tvarkome jų duomenis. Šioje Politikoje Jūs rasite informaciją apie tai, kaip mes renkame ir naudojame (arba pageidaujame rinkti ir naudoti) Jūsų asmens duomenis.
1.3. Mes savo veiklos metu vadovaujamės šiais duomenų tvarkymo principais:
1.3.1. Asmens duomenys turi būti duomenų subjekto atžvilgiu tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);
1.3.2. Asmens duomenys turi būti renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu; tolesnis duomenų tvarkymas archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais nėra laikomas nesuderinamu su pirminiais tikslais (tikslo apribojimo principas);
1.3.3. Asmens duomenys turi būti adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);
1.3.4. Asmens duomenys turi būti tikslūs ir prireikus atnaujinami; turi būti imamasi visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba ištaisomi (tikslumo principas);
1.3.5. Asmens duomenys turi būti laikomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi; asmens duomenis galima saugoti ilgesnius laikotarpius, jeigu asmens duomenys bus tvarkomi tik archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais, įgyvendinus atitinkamas technines ir organizacines priemones, reikalingų siekiant apsaugoti duomenų subjekto teises ir laisves (saugojimo trukmės apribojimo principas);
1.3.6. Asmens duomenys turi būti tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas);
1.3.7. Mes esame atsakingi už tai, kad būtų laikomasi aukščiau nurodytų principų, ir turime sugebėti įrodyti, kad jų yra laikomasi (atskaitomybės principas).
1.4. Ši Politika sudaryta vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, toliau - BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (toliau – ADTAĮ), kitais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais. Politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kai jos yra apibrėžtos BDAR ir ADTAĮ.
2. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas
2.1. Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte Politiką, nes Jums lankantis Interneto svetainėje ir naudojantis mūsų paslaugomis ši Politika bus tiesiogiai taikoma renkant, tvarkant, ir, Politikoje numatytais atvejais, perduodant Jūsų asmens duomenis duomenų gavėjams.
2.2. Jei nesutinkate su šia Politika ir joje aprašytu asmens duomenų tvarkymu, prašome nesilankyti Interneto svetainėje ir/ar nesinaudoti mūsų paslaugomis.
2.3. Jūs esate atsakingi už tai, kad Jūsų pateikiami duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Žinomai neteisingų duomenų įvedimas yra laikomas Politikos pažeidimu. Jeigu pasikeičia pateikti duomenys, Jūs privalote apie tai mus informuoti. Mes jokiomis aplinkybėmis nesame atsakingi už žalą, atsiradusią Jums ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nesikreipėte dėl duomenų papildymo ir (ar) pakeitimo jiems pasikeitus.
2.4. Subjektai, kuriems mes galime atskleisti Jūsų asmens duomenis, yra aprašyti prie kiekvienos duomenų tvarkymo veiklos.
2.5. Tam tikrais atvejais mes galime atskleisti Jūsų informaciją kitiems, nei nurodyti, subjektams:
2.5.1. Norėdami nepažeisti įstatymų arba reaguodami į privalomą teismo proceso reikalavimą (pvz., gavę teismo įpareigojimą pateikti duomenis);
2.5.2. Norėdami patvirtinti savo veiksmų teisėtumą;
2.5.3. Norėdami apsaugoti savo teises, turtą ar užtikrinti jų saugumą;
2.5.4. Kitais atvejais su Jūsų sutikimu arba teisėtu Jūsų prašymu.
3. Skaičiuoklės paslaugų teikimas ir administravimas
3.1. Interneto svetainėje mes suteikiame savo klientams galimybę naudotis stogų ir kaminų sąmatų skaičiuokle (toliau – Skaičiuoklė). Šiuo tikslu tvarkomi tokie klientui naudojant Skaičiuoklę pateikti asmens duomenys:
3.1.1. Vardas;
3.1.2. Pavardė;
3.1.3. Telefono numeris;
3.1.4. El. paštas;
3.1.5. Adresas.
3.2. Iš Skaičiuoklę naudojančio kliento gauti duomenys pateikiami kliento pasirinktam prekybos partneriui tam, kad šis galėtų pateikti pasiūlymą. Taip pat prieigą prie pateikiamų asmens duomenų suteikiama ir Skaičiuoklės techninės priežiūros paslaugas teikiantiems subjektams, veikiantiems kaip duomenų tvarkytojai ir, atitinkamai, tvarkantiems klientų asmens duomenis išimtinai pagal mūsų nurodymus.
3.3. Teisiniais asmens duomenų tvarkymo pagrindais yra BDAR 6 str. 1 dalies a) punktas – duomenų subjekto sutikimas ir b) punktas – sutarties sudarymas ir vykdymas.
4. Reagavimas į pateiktas užklausas
4.1. Mes Interneto svetainėje klientams sudarome galimybę pateikti užklausas. Reagavimo į tokias užklausas tikslu tvarkome tokius užklausos formoje klientų pateiktus asmens duomenis:
4.1.1. Vardas;
4.1.2. Pavardė;
4.1.3. Telefono numeris;
4.1.4. El. paštas;
4.1.5. Adresas;
4.1.6. Kliento laisva forma pateikiamame komentare esanti informacija.
4.2. Aukščiau nurodytu tikslu tvarkomų asmens duomenų neperduodame tretiesiems asmenims.
4.3. Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 str. 1 dalies f) punktas – teisėtas mūsų interesas pateikti atsakymus ir susisiekti su interesantais, susidomėjusiais mūsų produktais ir/ar paslaugomis.
5. Asmens duomenų saugojimo tvarka ir terminai
5.1. Tvarkydami ir saugodami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrintų asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
5.2. Mes taikome skirtingus asmens duomenų saugojimo terminus priklausomai nuo tikslo, kuriuo remiantis tvarkomi konkretūs Jūsų asmens duomenys.
5.3. Mes taikome tokius asmens duomenų saugojimo terminus:

Nr. Asmens duomenų tvarkymo tikslas Saugojimo terminas
1. Skaičiuoklės paslaugų teikimas ir administravimas 2 metai nuo paslaugu suteikimo
2. Reagavimas į pateiktas užklausas 2 metai nuo paslaugu suteikimo

5.4. Išimtys iš aukščiau nurodytų saugojimo terminų gali būti nustatomos tiek, kiek tokie nukrypimai nepažeidžia Jūsų kaip duomenų subjekto teisių, atitinka teisinius reikalavimus ir yra pagrįsti bei tinkamai dokumentuoti.
5.5. Tuo atveju, jei tam tikri Jūsų asmens duomenys bus reikalingi siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus, juos mes saugosime tiek, kiek šie bus būtini tokiems tikslams pasiekti pagal teisminę, administracinę arba neteisminę procedūrą.
6. Jūsų teisės
6.1. Jūs turite teisę bet kada, pateikę mums prašymą, susipažinti su mūsų tvarkomais asmens duomenimis ir sužinoti, kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, jei duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų keliamų reikalavimų.
6.2. Tiek, kiek asmens duomenų tvarkymas grindžiamas sutikimu, Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą nedarydami poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.
6.3. Jūs galite pasinaudoti savo turimomis teisėmis pateikdami rašytinės formos prašymą el. paštu … ar paštu siųsdami prašymą Laisvės pr. 3, Vilnius.
7. Kontaktinė informacija ir skundų pateikimas
7.1. Jei turite su asmens duomenų apsauga susijusių klausimų, maloniai prašome kreiptis el. paštu ….
7.2. Jei nesate patenkinti mūsų atsakymu ar manote, kad tvarkome Jūsų duomenis nesilaikydami teisinių reikalavimų, Jūs turite teisę pateikti skundą Lietuvos Respublikos Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai kaip priežiūros institucijai.
8. Baigiamosios nuostatos
8.1. Su šia Politika susijusiems teisiniams santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
8.2. Ši Politika peržiūrima ir, esant reikalui, atnaujinama, ne rečiau kaip kartą per dvejus metus. Politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Interneto svetainėje dienos.
8.3. Jei naudositės Interneto svetaine ir mūsų teikiamomis paslaugomis po Politikos atnaujinimo, mes laikysime, kad Jūs neprieštaraujate ir esate susipažinę su atliktais pakeitimais.

SLAPUKŲ POLITIKA

1. BMI Lietuva, UAB, į. k. 111760112, buveinės adresas Laisvės pr. 3, Vilnius (toliau – mes) savo Interneto svetainėje www.cerpe.lt (toliau – Interneto svetainė) naudoja slapukus (angl. cookies). Ši politika paaiškina, kaip mes naudojame slapukus.
2. Jums lankantis Interneto svetainėje, mes norime pateikti tokį turinį ir suteikti tokį funkcionalumą, kuris atitiktų Jūsų poreikius bei užtikrinti malonesnę patirtį naršant Interneto svetainėje bei tobulinti pačią Interneto svetainę. Šiais tikslais mes naudojame slapukus. Slapukai yra mažos apimties tekstiniai failai, saugomi Jūsų naršyklėje ar įrenginyje (asmeniniame kompiuteryje, mobiliajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje).
3. Slapukų pagalba mes siekiame užtikrinti malonesnę patirtį asmenims, naršantiems Interneto svetainėje bei tobulinti pačią Interneto svetainę.
4. Slapukus, naudojamus mūsų Interneto svetainėje, galima sugrupuoti į šiuos tipus: Interneto svetainės veikimui būtini slapukai ir Interneto svetainėje naudojami trečiųjų šalių slapukai.
5. Svetainės veikimui būtini slapukai yra skirti tam, kad Interneto svetainė galėtų atlikti pagrindines funkcijas. Šie slapukai (Laravel PHP) leidžia Jums naršyti svetainėje ir naudotis pageidaujamomis jos funkcijomis, leidžia išlaikyti vartotojo prisijungimo sesiją.
6. Interneto svetainėje naudojami trečiųjų šalių „Google Analytics“ slapukai:
6.1. „Google Analytics“ – Google, Inc. (toliau – Google) teikiama žiniatinklio analizės paslauga, kuri padeda išanalizuoti, kaip naudojamasi šia Interneto svetaine. Slapukų gauta informacija apie naudojimąsi interneto svetaine – standartinė interneto žurnalo informacija (įskaitant Jūsų IP adresą) ir anoniminė informacija apie lankytojo elgesį – perduodama Google ir Google ją saugo, be kita ko, JAV esančiuose serveriuose.
6.2. Pagal Google „privatumo skydo“ sertifikavimo tvarką, Google pareiškia, kad ji laikosi ES ir JAV „privatumo skydo“ sistemos reikalavimų.
6.3. Pagal „Google Analytics“ paslaugos teikimo sąlygas, Google nesusies Jūsų IP adreso su jokiais kitais Google turimais duomenimis.
7. Jūs galite ištrinti arba blokuoti slapukus pasirinkę atitinkamus nustatymus savo naršyklėje, leidžiančius atsisakyti visų ar dalies slapukų. Žinotina, kad naudojantis tokiais naršyklės nustatymais, kurie blokuoja slapukus (įskaitant būtinus slapukus), Jums gali iškilti problemų naudojantis visomis ar dalimi Interneto svetainės funkcijų.
8. BMI Lietuva, UAB turi teisę bet kada pakeisti šią politiką. Politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Interneto svetainėje dienos.
Jei dėl šioje politikoje pateiktos informacijos iškiltų klausimų, maloniai prašome kreiptis į BMI Lietuva, UAB el. paštu stogas@bmigroup.com arba raštu, adresu: BMI Lietuva, UAB, Laisvės pr. 3, Vilnius.

Stogo parametrai

Keraminės čerpės
Logica Plana juoda ang.
Logica Plana juoda ang.
nuo 22.8 EUR
Pasirinkti
Rubin 13V natūrali
Rubin 13V natūrali
nuo 39.48 EUR
Pasirinkti
Rubin 13V vario ang.
Rubin 13V vario ang.
nuo 43.17 EUR
Pasirinkti
Rubin 13V ruda ang.
Rubin 13V ruda ang.
nuo 43.17 EUR
Pasirinkti
Rubin 13V juoda ang.
Rubin 13V juoda ang.
nuo 43.17 EUR
Pasirinkti
Rubin 13V rudeninė kv. ang.
Rubin 13V rudeninė kv. ang.
nuo 52.89 EUR
Pasirinkti
Rubin 13V t. raudona kv. ang.
Rubin 13V t. raudona kv. ang.
nuo 51.29 EUR
Pasirinkti
Rubin 13V kaštoninė kv. ang.
Rubin 13V kaštoninė kv. ang.
nuo 51.29 EUR
Pasirinkti
Rubin 13V t. ruda kv. ang.
Rubin 13V t. ruda kv. ang.
nuo 51.29 EUR
Pasirinkti
Rubin 13V pilka kv. ang.
Rubin 13V pilka kv. ang.
nuo 51.29 EUR
Pasirinkti
Rubin 13V juoda kv. ang.
Rubin 13V juoda kv. ang.
nuo 51.29 EUR
Pasirinkti
Rubin 13V žalia glaz.
Rubin 13V žalia glaz.
nuo 62.48 EUR
Pasirinkti
Rubin 13V juoda glaz.
Rubin 13V juoda glaz.
nuo 62.48 EUR
Pasirinkti
Turmalin natūrali
Turmalin natūrali
nuo 57.2 EUR
Pasirinkti
Turmalin vario ang.
Turmalin vario ang.
nuo 59.18 EUR
Pasirinkti
Turmalin juoda ang.
Turmalin juoda ang.
nuo 59.18 EUR
Pasirinkti
Turmalin kaštoninė kv. ang.
Turmalin kaštoninė kv. ang.
nuo 64.57 EUR
Pasirinkti
Turmalin pilka kv. ang.
Turmalin pilka kv. ang.
nuo 64.57 EUR
Pasirinkti
Turmalin juoda kv. ang.
Turmalin juoda kv. ang.
nuo 64.57 EUR
Pasirinkti
Nova natūrali
Nova natūrali
nuo 39.67 EUR
Pasirinkti
Nova molio ang.
Nova molio ang.
nuo 36.93 EUR
Pasirinkti
Nova juoda ang.
Nova juoda ang.
nuo 41.66 EUR
Pasirinkti
Nova juoda kv. ang.
Nova juoda kv. ang.
nuo 44.28 EUR
Pasirinkti
Nortegl juoda ang.
Nortegl juoda ang.
nuo 27.85 EUR
Pasirinkti
Granat 13V natūrali
Granat 13V natūrali
nuo 39.39 EUR
Pasirinkti
Granat 13V vario ang.
Granat 13V vario ang.
nuo 40.95 EUR
Pasirinkti
Granat 13V juoda ang.
Granat 13V juoda ang.
nuo 44.07 EUR
Pasirinkti
Granat 13V t. raudona kv. ang.
Granat 13V t. raudona kv. ang.
nuo 47.19 EUR
Pasirinkti
Granat 13V kaštoninė kv. ang.
Granat 13V kaštoninė kv. ang.
nuo 47.19 EUR
Pasirinkti
Dantegl natūrali
Dantegl natūrali
nuo 23.21 EUR
Pasirinkti
[netiekiame] Rubin 9V natūrali
[netiekiame] Rubin 9V natūrali
nuo 15.32 EUR
Pasirinkti
Betoninės čerpės
Teviva Cisar t. pilka
Teviva Cisar t. pilka
nuo 20.58 EUR
Pasirinkti
Teviva Cisar metalic
Teviva Cisar metalic
nuo 20.58 EUR
Pasirinkti
Teviva Cisar juoda
Teviva Cisar juoda
nuo 20.58 EUR
Pasirinkti
Teviva Cisar š. pilka
Teviva Cisar š. pilka
nuo 20.58 EUR
Pasirinkti
Zanda Lumino Molio
Zanda Lumino Molio
nuo 10.5 EUR
Pasirinkti
Zanda Lumino Ruda
Zanda Lumino Ruda
nuo 10.5 EUR
Pasirinkti
Zanda Lumino t. pilka
Zanda Lumino t. pilka
nuo 10.5 EUR
Pasirinkti
Zanda Lumino juoda
Zanda Lumino juoda
nuo 10.5 EUR
Pasirinkti
Zanda Cisar pilka
Zanda Cisar pilka
nuo 15.23 EUR
Pasirinkti
Zanda Cisar molio
Zanda Cisar molio
nuo 15.23 EUR
Pasirinkti
Zanda Cisar ruda
Zanda Cisar ruda
nuo 15.23 EUR
Pasirinkti
Baltic Cisar t. pilka
Baltic Cisar t. pilka
nuo 16.1 EUR
Pasirinkti
Baltic Cisar juoda
Baltic Cisar juoda
nuo 16.1 EUR
Pasirinkti
Baltic Cisar molio
Baltic Cisar molio
nuo 16.1 EUR
Pasirinkti
Baltic Cisar ruda
Baltic Cisar ruda
nuo 16.1 EUR
Pasirinkti
Zanda Lux mocca
Zanda Lux mocca
nuo 8.81 EUR
Pasirinkti
Zanda Lux molio
Zanda Lux molio
nuo 8.81 EUR
Pasirinkti
Zanda Lux pilka
Zanda Lux pilka
nuo 8.81 EUR
Pasirinkti
Zanda Lux juoda
Zanda Lux juoda
nuo 8.81 EUR
Pasirinkti
Zanda Lux antic
Zanda Lux antic
nuo 8.81 EUR
Pasirinkti
Zanda Protector molio
Zanda Protector molio
nuo 9.79 EUR
Pasirinkti
Zanda Protector raudona
Zanda Protector raudona
nuo 9.79 EUR
Pasirinkti
Zanda Protector ruda
Zanda Protector ruda
nuo 9.79 EUR
Pasirinkti
Zanda Protector pilka
Zanda Protector pilka
nuo 9.79 EUR
Pasirinkti
Zanda Protector juoda
Zanda Protector juoda
nuo 9.79 EUR
Pasirinkti
Zanda Evo molio
Zanda Evo molio
nuo 15.78 EUR
Pasirinkti
Zanda Evo ruda
Zanda Evo ruda
nuo 15.78 EUR
Pasirinkti
Zanda Evo pilka
Zanda Evo pilka
nuo 15.78 EUR
Pasirinkti
Zanda Evo juoda
Zanda Evo juoda
nuo 15.78 EUR
Pasirinkti
Zanda F+ molio
Zanda F+ molio
nuo 23.41 EUR
Pasirinkti
Zanda F+ juoda
Zanda F+ juoda
nuo 23.41 EUR
Pasirinkti
Čerpelės
Plano PRO Anglies pilka
Plano PRO Anglies pilka
nuo 6.46 EUR
Pasirinkti
Plano PRO Grafito juoda
Plano PRO Grafito juoda
nuo 8.4 EUR
Pasirinkti
Plano Pro Antracito juoda
Plano Pro Antracito juoda
nuo 8.11 EUR
Pasirinkti
Plano PRO Natūraliai ruda
Plano PRO Natūraliai ruda
nuo 8.11 EUR
Pasirinkti
Plano PRO Miško žalia
Plano PRO Miško žalia
nuo 8.41 EUR
Pasirinkti
Plano PRO Plytų raudona
Plano PRO Plytų raudona
nuo 7.89 EUR
Pasirinkti
Plano Tema Natūraliai ruda
Plano Tema Natūraliai ruda
nuo 7.59 EUR
Pasirinkti
Plano Tema Miško žalia
Plano Tema Miško žalia
nuo 7.81 EUR
Pasirinkti
Plano Tema Plytų raudona
Plano Tema Plytų raudona
nuo 7.59 EUR
Pasirinkti
Plano Antik Plytų raudona
Plano Antik Plytų raudona
nuo 7.16 EUR
Pasirinkti
Plano Antik Miško žalia
Plano Antik Miško žalia
nuo 7.38 EUR
Pasirinkti
Plano Antik Natūraliai ruda
Plano Antik Natūraliai ruda
nuo 7.16 EUR
Pasirinkti
Plano Claro Natūraliai ruda
Plano Claro Natūraliai ruda
nuo 7.51 EUR
Pasirinkti
Plano Claro Miško žalia
Plano Claro Miško žalia
nuo 7.76 EUR
Pasirinkti
Plano Claro Plytų raudona
Plano Claro Plytų raudona
nuo 7.51 EUR
Pasirinkti
Plano Claro Antik Natūraliai ruda
Plano Claro Antik Natūraliai ruda
nuo 7.23 EUR
Pasirinkti
Plano Claro Antik Miško žalia
Plano Claro Antik Miško žalia
nuo 7.44 EUR
Pasirinkti
Plano Claro Antik Plytų raudona
Plano Claro Antik Plytų raudona
nuo 7.23 EUR
Pasirinkti
Plano Natur Juoda
Plano Natur Juoda
nuo 6.69 EUR
Pasirinkti
Plano XL Antracito juoda
Plano XL Antracito juoda
nuo 7.7 EUR
Pasirinkti
Plano XL Granito pilka
Plano XL Granito pilka
nuo 7.7 EUR
Pasirinkti
Aerodek
Tradition Plus 07
Tradition Plus 07
nuo 17 EUR
Pasirinkti
ČERPĖS
Title goes here
nuo 50 EUR
Aprašymas Techninė specifikacija
Duomenis įveskite sveikais skaičiais arba vieno skaičiaus po kablelio tikslumu.

Produktų sąrašas

# Pavadinimas

© 2022 UAB BMI Lietuva. Visos teisės saugomos. | Dėl stogų ir kaminų konsultuokitės telefonais +37069953746 (Vilniaus regionas), +37066353102 (vidurio Lietuvos regionas), +37061966242 (vakarų Lietuvos regionas) | Taip pat apsilankykite internete https://www.bmigroup.com/lt ir https://www.schiedel.com/lt | Dėl skaičiuoklės veikimo kreipkitės telefonu +37064062664